Myszyniec, dnia 20.07.2015r.

KONKURS  OFERT PRZEWOZU OSÓB NA TRASIE
MYSZYNIEC-WYKROT-MYSZYNIEC PODCZAS:

„XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego”

 

Ogłaszający:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec, tel./fax.: 029 772-13-63,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu zaprasza do złożenia oferty przewozu osób na trasie Myszyniec-Wykrot-Myszyniec podczas „XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego” organizowanego w dniu 30.08.2015r. (niedziela) .Miodobranie Kurpiowskie jest największą imprezą plenerową w Polsce północno-wschodniej. Każdego roku rotacyjnie bierze w nim udział ok. 40.000 gości z całego kraju i z zagranicy. W 2004r. Miodobranie Kurpiowskie otrzymało Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu Turystycznego.

I. Opis przedmiotu zamówienia objętego konkursem ofert:

Przedmiotem zamówienia objętym konkursem jest wyłonienie firmy zajmującej się przewozem osób na trasie Myszyniec-Wykrot-Myszyniec podczas  „XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego” – 30.08.2015r.

II. Zakres KONKURSU OFERT .

Zakres rzeczowy przedmiotu konkursu ofert

 1. Wykonawca musi dysponować co najmniej 4 autobusami, które odpowiadają wymaganym warunkom technicznym.
 2. Wykonawca  zapewni obsługę w/w autobusów przez minimum 4 osoby posiadające stosowne uprawnienia.
 3. Wykonawca  zobowiązuje się do  podpisania oświadczenia  stwierdzającego, że posiada wszystkie prawnie wymagane zezwolenia do prowadzenia działalności będącej przedmiotem oferty oraz posiada wiedzę, doświadczenie, niezbędne atesty, ubezpieczenie OC umożliwiające realizację przedmiotu umowy oraz licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób obowiązująca przez cały okres realizowania zamówienia.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu  „XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego”
 5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegania ustalonych godzin przejazdu według zestawienia:

Myszyniec - Wykrot (kompleks Kurpiowska Kraina)

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

Wykrot (kompleks Kurpiowska Kraina) - Myszyniec

11:00

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

III. Opis sposobu i kryteria obliczenia ceny oferty:

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania kwoty za jednorazowy przejazd jednej osoby na wyznaczonej trasie. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Przy ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował wymogami określonymi w zakresie konkursu ofert.

Kwota zaproponowana za jednorazowy przewóz jednej osób na trasie Myszyniec - Wykrot (kompleks Kurpiowska Kraina) lub Wykrot (kompleks Kurpiowska Kraina) - Myszyniec podczas „XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego” w dniu 30 sierpnia 2015r. - 100%

IV. Informacje dotyczące przygotowania oferty.

 1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
 2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Ofertę należy złożyć w formie listowej, lub osobiście  w zamkniętym opakowaniu  w siedzibie zamawiającego:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

Z dopiskiem:

„Oferta konkursowa na wyłączność przewozu osób na trasie Myszyniec-Wykrot-Myszyniec podczas  „XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego”  w dniu 30 sierpnia 2015r.”

Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem, lub ogłoszenie nowego konkursu. O zamknięciu konkursu bez wybrania oferty zamawiający powiadomi pisemnie uczestników.

V. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą mija po 7 dniach od upływu terminu składania ofert.

VI. Wymagany termin realizacji zamówienia.

„XXXVIII MIODOBRANIE KURPIOWSKIE” – 30.08.2015r.

VII. Udzielanie wyjaśnień dotyczących specyfikacji.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania w formie pisemnej nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie przesyłając treść wyjaśnienia na piśmie wszystkim Wykonawcom, mającym pytania odnośnie składania ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Zdzisław Ścibek – Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu

Tel/fax  (0-29) 77 21 363 w godz. od 8.00 – 16.00 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII. Składanie i otwieranie ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie. Termin składania ofert  upływa w dniu 20 sierpnia 2015 roku do godz. 15.30. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2015 roku o godz. 15.45.

Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o wyborze jego oferty, miejscu i terminie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.