Myszyniec, dnia 17 maja 2021 r.

Znak sprawy: RCKK-D.21.4.1.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: Remont nawierzchni przy Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu - działka nr 558/5 w miejscowości Myszyniec, Plac Wolności 58, prowadzone na zasadach zapytania ofertowego – rozeznanie cen rynkowych.

Zapytanie ofertowe z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. p

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu z siedzibą w Myszyńcu, Plac Wolności 58, zarejestrowanym w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Gminę Myszyniec - nr wpisu 4/2011, NIP 758-10-45-449, REGON 001301494,

II.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni przy Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu - działka nr 558/8 w miejscowości Myszyniec, Plac Wolności 58, 07 – 430 Myszyniec.
  1. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia:
   1. przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na placu RCKK w Myszyńcu;
   2. roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne;
 2. kanalizacja deszczowa (roboty ziemne i montażowe);
  1. instalacja kanalizacji sanitarnej doziemna;
  2. utwardzenie terenu z wyprofilowaniem spadków;
  3. zieleń;
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 – projekt budowlany     oraz załącznik nr 4 - przedmiar robót.
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji przedmiotu umowy zarówno przez upoważnionych pracowników Zamawiającego jak               i przez zewnętrzne podmioty kontrolujące.
  2. Pozostałe kwestie dotyczące realizacji przedmiotu umowy określa umowa (załącznik nr 2).

III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Od dnia podpisania umowy do dnia 10 lipca 2021 r.
 2. Termin rozpoczęcia prac może ulec zmianie w związku z procedurą administracyjną związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy.

IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
  1. Udzielą gwarancji na wykonane prace na okres, co najmniej 36 miesięcy.
  2. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji.
  3. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie niezbędnym do realizacji zadania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Kierownik robót sanitarnych
  4. Posiadają udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót polegających na wykonaniu kompleksowych remontów wymagających przeprowadzenia prac remontowych o wartości co najmniej 20.000 zł każda.
  5. Zamawiający wymaga, by osoby które Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu zamówienia zostały przez niego zatrudnione na podstawie umów o pracę lub zostały z nimi zawarte stosowne umowy cywilnoprawne.

2. Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).
 2. Kosztorys ofertowy, sporządzony przez Wykonawcę.
 3. Wykaz zrealizowanych robót remontowych.(załącznik nr 3)
  1. Oświadczenie Wykonawcy, w którym stwierdza on, iż osoby które będą wykonywały przedmiot zamówienia określony w zapytaniu ofertowym będą zatrudnione na podstawie umów o pracę lub zostaną z nimi zawarte stosowne umowy cywilnoprawne (załącznik nr 1).

Oferty nie zawierające wymaganych załączników, wypełnione w sposób niezgodny z treścią Zapytania ofertowego bądź nieuzupełnione o wymaganą treść – zostaną odrzucone.

 1. 3.Ofertę można złożyć w jednej z form tj.:
 2. w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres poczty Zamawiającego) lub
 3. w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. 4.Termin składania ofert:
 2. Oferty należy składać do dnia 07.06.2021 r. do godz. 12:00
 3. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu w siedzibie Zamawiającego przy Plac Wolności 58, w sekretariacie, o godz. 12.30
 1. 5. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane, w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG).

Przy sporządzaniu oferty, oświadczeń i dokumentów, dla których Zamawiający przygotował druki należy kierować się tymi drukami.

Każda poprawka w treści oferty, musi być parafowane przez Wykonawcę (uprawnione do reprezentacji osoba/y, które podpisały ofertę).

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

 

WIZJA LOKALNA

W celu ustalenia wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie – Plac Wolności 58, Myszyniec. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z Panem Zdzisławem Ścibek – dyrektorem RCKK tel. 29 77 21 363

 

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

Oferta musi zawierać cenę netto i cenę brutto przedmiotu zamówienia jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym. Cena w niej podana musi być wyrażona cyfrowo i słownie.

Ewentualne zniżki, upusty, rabaty itp. muszą być zawarte w cenie oferty.

Cena oferty będzie wyrażona liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (brutto).

Cena oferty będzie określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

VI. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert uznanych za ważne, spełniających wymogi formalne.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: cena ( brutto ) - 100% znaczenia.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Sposób oceny ofert:

W kryterium ceny punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

Ocena punktowa = ( najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena brutto badanej oferty ) x 100

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów
w wyniku sumowania punków w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym ogłoszeniu.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Jeżeli zaoferowana cena będzie wydać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny koszt. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.

Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu.

VII. FORMY ROZLICZENIA

Rozliczenie z tytułu realizacji zadania nastąpi jednorazowo po zakończeniu zadania. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego oraz podpisania bezusterkowego protokołu wykonania prac, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.

VIII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Zdzisław Ścibek - tel. 29 7721363 e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie zapytania do Zamawiającego należy kierować z zachowaniem formy pisemnej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://www.rckkmyszyniec.pl oraz http://www.rckkmyszyniec.naszbip.pl treści odpowiedzi ma otrzymane zapytania od Wykonawców.

IX. ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

X UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy:

 1. nie wpłynie żadna oferta,
 2. wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu ze względu na niegodność z treścią niniejszego ogłoszenia lub zawierają błędy formalne lub wady prawne,
 3. wszyscy Wykonawcy będą podlegać wykluczeniu ze względu na niespełnianie warunków udziału w postępowaniu określone w pkt. IV ogłoszenia,
 4. postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
 5. w przypadku nieprzyznania Zamawiającemu środków pochodzących z budżetu Gminy Myszyniec, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.

XI. SPOSÓB PUBLIKACJI

Niniejsze ogłoszenie zostało upublicznione na stronie internetowej http://www.rckkmyszyniec.pl oraz http://www.rckkmyszyniec.naszbip.pl oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.

XII. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.

Z przeprowadzonego i zakończonego postępowania zostanie sporządzony protokół, który jest jawny.

XIII. Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1. Treść oferty.

Załącznik nr 2. Wzór umowy.

Załącznik nr 3. Projekt budowlany

Załącznik nr 4. Przedmiar robót