logo 22

 

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks.. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu – zwane dalej RCKK - jest gminną instytucją kultury, samodzielną pod względem organizacyjnym i posiadająca osobowość prawną.

Terenem działania RCKK jest miasto i gmina Myszyniec.

Siedziba RCKK mieści się w Myszyńcu, Plac Wolności 58.

Cele i przedmiot działania:

 1. RCKK realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury
 2. Prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania i promuję kulturę lokalną w kraju i za granicą.

Do podstawowych zadań RCKK należy:

 1. Prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. Popularyzację i promocje twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
 3. Stałą pomoc metodyczną dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
 4. Działalność metodyczną polegająca na wspieraniu innowacyjnych form i metod działalności społeczno-kulturalnej w środowisku lokalnym,
 5. Gromadzenie i wykorzystanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturalnych i społecznego środowiska lokalnego,
 6. Prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych, grup twórczych obywatelskich,
 7. Promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,
 8. Prowadzenie własnych zespołów artystycznych,
 9. Upowszechnianie sztuki filmowej, współdziałanie z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i nieformalnymi grupami mieszkańców w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,
 10. Nawiązanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymiany dzieci, młodzieży i dorosłych,
 11. Realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
 12. Współpraca z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej i krajów członkowskich w realizacji wyżej wymienionych celów.

Powyższe zadania RCKK realizuje przede wszystkim przez organizację:

 • Zespołowego, samorządowego uczestnictwa w kulturze,
 • Różnorodnych form edukacji kulturalnej,
 • Form indywidualnych aktywności kulturalnej,
 • Imprez kulturalnych.

RCKK prowadzi również działalność instruktarzowo – metodyczną.

RCKK może na zasadach określonych odrębnymi przepisami realizować dodatkowe zadania, a w szczególności:

 1. Organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie dzieł sztuki,
 2. Prowadzić naukę języków obcych,
 3. Prowadzić impresariat artystyczny,
 4. Organizować imprezy rozrywkowe, turystyczne, rekreacyjne,
 5. Prowadzić działalność wydawniczą,
 6. Świadczyć usługi poligraficzne, filmowe, fotograficzne, fonograficzne i inne usługi z zakresu kultury,
 7. Prowadzić wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i inne,
 8. Prowadzić sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną dzieł sztuki i artykułów związanych z kulturą,
 9. Organizować kursy doskonalenia i dokształcania,
 10. Realizować imprezy zlecone – okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe,

Świadczyć usługi gastronomiczne i hotelarskie.