Myszyniec 22.03.2022 r.

OGŁOSZENIE

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07 – 430 Myszyniec  

Tel.: 29 77 21 363

NIP: 758 10 45 449

REGON 001301494

ogłasza konkurs ofertowy na wyłączność ustawienia wesołego miasteczka podczas imprezy plenerowej pod nazwą „45. MIODOBRANIE KURPIOWSKIE” – 2022”, w Kompleksie KURPIOWSKA KRAINA w Wydmusach koło Myszyńca.

 1. RCKK w Myszyńcu zaprasza do składania pisemnych ofert w sprawie ustawienia wesołego miasteczka podczas imprezy plenerowej „45. MIODOBRANIE KURPIOWSKIE – 2022” w Kompleksie Kurpiowska Kraina w Wydmusach koło Myszyńca w dniu 28 sierpnia 2022 roku
 2. RCKK  w Myszyńcu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w innym terminie, ustnych rokowań cenowych z Oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
 3. Ogólne warunki umowy na wyłączność ustawienia wesołego miasteczka w załączeniu.
 4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
  Mariusz Pliszka, telefon 29 77 21 363.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu – sekretariat.
 6. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru:

Oferta na Wesołe Miasteczko podczas imprezy plenerowej „45. Miodobranie Kurpiowskie” – 2022 rok

NIE OTWIERAĆ PRZED 06.04.2022 r. godz. 12:00

 1. Termin składania ofert upływa  dnia 06.04.2022 r. o godz. 12:00.
 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.
 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  06.04.2022r. o godz. 12:05  w gabinecie Dyrektora RCKK.
 4. O wyniku naboru ofert wszyscy oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 5. RCKK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

Oferta

Umowa

Mapa

 

Dyrektor RCKK w Myszyńcu,

Zdzisław Ścibek