Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im.Księdza Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu

ogłasza

konkurs twórczości ludowej
 
PALMA i PISANKA KURPIOWSKA – Myszyniec 2014”

 
Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania dawnymi obrzędami i kurpiowską sztuką ludową
  

REGULAMIN:                                                                                                                                                   

 • W konkursie mogą wziąć udział palmy i pisanki wykonane indywidualnie i zbiorowo,
 • Palmy mogą być wykonane z roślinności leśnej i innej  nie podlegającej ochronie lub całkowicie z bibuły,
 • Przy ocenie palm i pisanek będą brane pod uwagę technika wykonania, kolorystyka i wzornictwo.

Prace należy dostarczyć do RCKK do dnia 11 kwietnia 2014 r. do godz. 14:00

Oceny dokona komisja powołana przez organizatora. Każda praca powinna zawierać informację dotyczącą wykonawcy tj.: imię i nazwisko, wiek wykonawcy, adres (klasę i adres szkoły w przypadku dzieci i młodzieży). Nagrody laureatom konkursu zostaną wręczone na XXV Jarmarku Kurpiowskim 25 maja 2014 r.
 
Konkurs przeznaczony dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum i osób dorosłych.

Regulamin
 
 

Wyniki konkursu plastycznego "Bohaterowie Kurpiowszczyzny"

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży
w wieku od 7-16 lat

Celem konkursu jest zachowanie pamięci o bohaterach Kurpiowszczyzny.

Komisja w składzie:

 • Ewelina Pawłowska - przewodnicząca
 • Mariusz Pliszka
 • Łukasz Samsel

oceniła i nagrodziła następujące prace:

w kategorii 10-12 lat:

 • I miejsce - Filip Jędrzejczyk, Szkoła Podstawowa w Myszyńcu
 • II miejsce - Klaudia Kulas, Szkoła Podstawowa w Myszyńcu
 • III miejsce - Wiktoria Zielińska, Szkoła Podstawowa w Myszyńcu

w kategorii 13-16 lat:

 • I miejsce - Paulina Kaczmarczyk, Gimnazjum w Myszyńcu
 • II miejsce - Łukasz Pieńkosz, Gimnazjum w Myszyńcu
 • III miejsce - Aneta Dąbkowska, Szkoła Podstawowa w Myszyńcu

 Wszystkie złożone prace można zobaczyć na naszym profilu facebook

RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ

Konkurs twórczości ludowej „RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ im. Anny Kordeckiej” organizowany jest corocznie przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca oraz Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu w ramach Miodobrania Kurpiowskiego.

Celem konkursu jest podtrzymywanie tradycyjnej sztuki ludowej Kurpiów oraz popularyzacja tradycyjnych form sztuki ludowej. Konkurs skierowany jest do zrzeszonych i niezrzeszonych twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny i ogłaszany jest w 12 kategoriach m.in.: wycinanka, plecionkarstwo, bursztyniarstwo, pieczywo obrzędowe, kierce, kwiaty, garncarstwo, rzeźba, tkactwo, haft, koronka, "z tradycją w nowoczesność" - prace inspirowane kurpiowską sztuką ludową .

Prace zgłaszane do konkursu oceniane są bez kategorii wiekowych. Wzornictwo i technika wykonania powinna być zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.

Konkurs „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej” to jeden z nielicznych i bardzo znaczących konkursów twórczości ludowej na Mazowszu. Konkurs ma ponad 40-letnią tradycję, a twórcy ludowi bardzo chętnie
w nim uczestniczą, gdyż poza zdobyciem nagród jest on dla nich doskonałą formą promocji. Realizacja konkursu pozwala na zachowanie, podtrzymanie oraz promocję wciąż żywej kultury kurpiowskiej, popularyzację folkloru kurpiowskiego, twórców ludowych oraz krzewienie kultury kurpiowskiej.

 

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Konkurs twórczości ludowej „Ocalić od zapomnienia” skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec. Konkurs odbywa się rokrocznie na przełomie miesięcy marzec/kwiecień. Celem konkursu jest podtrzymanie tradycyjnej sztuki ludowej, popularyzacja rękodzieła ludowego wśród dzieci i młodzieży oraz wyłonienie młodych twórców ludowych.

Dziedziny obejmujące konkurs to: wycinanka, ciasto obrzędowe (byśki, nowe latko), kierce i kwiaty. Konkurs jest podzielony na trzy kategorie: dzieci kl. 0-III, dzieci kl. IV-VI oraz dzieci i młodzież kl. VII-VIII.

Prace konkursowe wykonywane są w całości w trakcie trzygodzinnych warsztatów. Materiały do prac nie mogą mieć charakteru półproduktu np. gotowych pojedynczych elementów lub narysowanych szablonów. Wzornictwo i technika wykonania prac musi być zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.

 

PALMA I PISANKA KURPIOWSKA

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania dawnymi obrzędami i kurpiowską sztuką ludową. Konkurs odbywa się corocznie, w terminie przypadającego na dany rok Wielkiego Postu. 

W konkursie można wziąć udział poprzez wykonanie palm i pisanek wielkanocnych. Mogą to być prace indywidualne, bądź zbiorowe. Pamy mogą być wykonane z roślinności leśnej i nie podlegającej ochronie lub całkowicie z bibuły. Przy ocenie palm brane pod uwagę są technika wykonania (zgodna z tradycyjnymi wzorami kurpiowskimi), wielkość, różnorodność kwiatów. 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY "MYSZYNIEC NA WIDOKÓWCE"

Celami konkursu są:

- wzbogacenie zasobów przedsięwzięć promocyjnych o widokówki Myszyńca, które powstaną na bazie zdjęć wykonanych przez uczestników konkursu

- uwrażliwienie społeczności lokalnej na piękno Myszyńca, a także zachęcenie do poznawania okolicznych terenów,

- odkrywanie miejsc cennych i atrakcyjnych w Myszyńcu,

- wyłonienie fotografii najlepiej odzwierciedlających piękno Myszyńca (krajobraz, architektura) w sposób promujący walory architektoniczne i przyrodnicze Myszyńca

- stworzenie z prac uczestników widokówek promujących Myszyniec.

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej

im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

ogłasza
 konkurs plastyczny
 „Bohaterowie Kurpiowszczyzny”

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży
w wieku od 7-16 lat

Celem konkursu jest zachowanie pamięci o bohaterach Kurpiowszczyzny.


1.Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

 • 7-9
 • 10-12
 • 13-16

2.Prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami własnymi.

3.Technika prac plastycznych dowolna.

4.Praca powinna być opisana na odwrocie wg. Powyższego wzoru: Imię nazwisko, wiek, tel. Kontaktowy, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna

5.Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane autorom.

6.Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.

Ocena prac konkursowych:
        

 • pracę należy składać do 7 marca 2014r. do siedziby RCKK Myszyniec ul. Plac Wolności 58
 • o wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez organizatora.

Kryteria oceny:

 • jakość wykonania,
 • oryginalność,
 • technika.


Ogłoszenie wyników:

Lista laureatów zostanie opublikowana  na stronie internetowej RCKK do 11 marca 2014r.

 

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu
zaprasza do udziału


w I Edycji Talent Show "MOM DRYG"

 

 

W konkursie może wziąć udział każdy bez ograniczeń wiekowych!

 • każdy uczestnik lub zespół prezentuje swój niezwykły talent w czasie nieprzekraczającym 5 minut
 • każdy uczestnik lub zespół ma obowiązek zabrać ze sobą instrumenty oraz rekwizyty potrzebne do prezentacji oraz dokładnie opisać swoją prezentację na w karcie zgłoszeń w pozycji "program"
 • zgłoszenia przyjmowane są w Sekretariacie RCKK oraz telefonicznie 29 77 21 363

Karty zgłoszeń należy dostarczyć do RCKK do dnia 20.09.2013r. do godziny 16:00

karta zgłoszeń