Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
oraz
Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca

ogłaszają

konkurs twórczości ludowej
„RĘKODZIEŁO  WSI  KURPIOWSKIEJ”

w ramach
”XXXVII Miodobrania Kurpiowskiego ”

 

Konkurs skierowany jest do zrzeszonych i niezrzeszonych twórców ludowych

Celem konkursu jest podtrzymywanie tradycyjnej sztuki ludowej Kurpiów oraz popularyzacja tradycyjnych form sztuki ludowej.

Regulamin

  1. Konkurs obejmuje następujące dziedziny:

 • wycinanka
 • plecionkarstwo
 • bursztyniarstwo
 • ciasto obrzędowe
 • kierce
 • kwiaty (bukiety kurpiowskie)
 • garncarstwo
 • rzeźba
 • tkactwo
 • haft
 • koronka
 • kowalstwo 

  2. Prace oceniane będą w jednej kategorii - twórcy ludowi.

  3. Wzornictwo i technika wykonania powinna być zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.

  4. Na konkurs przyjmowane będą prace nowe wykonane na ten konkurs. Prace złożone w poprzednich edycjach konkursu będą odrzucone!

  5. Na konkurs zgłosić można maksymalnie trzy prace z każdej kategorii.

  6. Praca powinna zawierać notę z informacją:

 • imię i nazwisko
 • adres
 • telefon
 • adres e-mail (nieobowiązkowy)
 • link do strony internetowej (nieobowiązkowy)

  7. Prace należy dostarczyć do RCKK w Myszyńcu do dnia 20 sierpnia 2013r. do godz. 15:00

Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane!

  8. Oceny prac i podziału nagród dokona komisja powołana przez organizatora.

  9. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

10. Zgłaszający prace na konkurs wyrażają zgodę na ich prezentowanie na wystawie pokonkursowej.

11. Prace będzie można odebrać po 30 września 2014r.

Pula nagród w konkursie wynosi 4 000 zł.