Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
ogłasza

Konkurs twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec „Ocalić od zapomnienia”

Konkurs odbędzie się w dniach 12 kwietnia - 22 kwietnia 2021 r.

Cele Konkursu:

 • Podtrzymanie tradycyjnej sztuki ludowej,
 • Popularyzację rękodzieła ludowego wśród dzieci
  i młodzieży,
 • Wyłonienie młodych twórców ludowych.

Dziedziny obejmujące konkurs:

 • Wycinanka – leluja, gwiazda
 • Ciasto obrzędowe - byśki, nowe latko,
 • Kwiaty z bibuły

Kategoria wiekowa:

 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła ponadpodstawowa

Przygotowanie do konkursu:

1.Wycinanka

Uczestnik biorący udział w tej kategorii, wykonuje SAMODZIELNIE jedną wycinankę w formacie A4 bądź A3 przedstawiającą leluję bądź gwiazdę.

2.Ciasto obrzędowe

Uczestnika biorący udział w tej kategorii, wykonuje SAMODZIELNIE trzy byśki (zwierzęta gospodarstwa domowego) bądź jedno nowe latko.

3.Kwiaty

Uczestnik biorący udział w tej kategorii, wykonuje SAMODZIELNIE trzy różne kwiaty wykonane z bibuły bądź krepliny.

Inne postanowienia:

 • Prace pozostawione do oceny komisji powinny być skończone oraz opisane (imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, którą reprezentuje).
 • Wzornictwo i technika wykonania zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.
 • Organizatorzy zobowiązują się do powołania rzetelnej komisji oceniającej pracę.
 • Komisja dokona oceny prac w każdej kategorii i przydzieli miejsca od 1-3.
 • Komisja może nie przyznawać wszystkich miejsc
  w kategorii lub przyznać wyróżnienia.
 • Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z konkursu.

Prace w konkursie należy złożyć w dniu 22 kwietnia 2021 roku (czwartek) w godzinach 8:00 – 16:00 do Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec.

Ogłoszenie wyników 26 kwietnia 2021 roku na stronie internetowej oraz facebook’u RCKK.

O odbiorze nagród w konkursie Organizator będzie informował indywidualnie nagrodzone osoby.

Karta zgłoszenia

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej „Palma i Pisanka Kurpiowska 2021”

Myszyniec, 22.03.2021 r.

Komisja w składzie:

Przewodniczący:- Ewelina Pawłowska

Członkowie:- Paweł Osowiecki  

                   - Mariusz Pliszka

w dniu 22 marca 2021 r. oceniła prace zgłoszone na Konkurs „Palma i Pisanka Kurpiowska 2021” zorganizowanego przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. Nagrody w konkursie ufundowało Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.

Komisja przyznała następujące nagrody:

 

Kategoria: Pisanka Kurpiowska

Dzieci

I nagroda

Katarzyna Mysiorska

II nagroda

Wojciech Kowalczyk

III nagroda

Kinga Dąbkowska

 

Dzieci – prace zbiorowe

Wyróżnienie

Robert Sokołowski i Anna Sokołowska

 

Dorośli

I nagroda

Justyna Lemańska

II nagroda

Katarzyna Lemańska

III nagroda

Genowefa Staśkiewicz

Wyróżnienie

Irena Giers

 

Dorośli – prace zbiorowe

Wyróżnienie

Koło Gospodyń Wiejskich Krukowianki z Krukowa

 

Kategoria: Palma Kurpiowska

Dzieci

I nagroda

Bartłomiej Kosakowski

II nagroda

Julia Archacka

III nagroda

Łucja Łachacz

III nagroda

Patrycja Dąbkowska

Wyróżnienie

Anna Drężek

Wyróżnienie

Kinga Kobus

 

Dzieci – prace zbiorowe

I nagroda

Publiczna Szkoła Państwowa w Myszyńcu – Świetlica „Słoneczko”

II nagroda

Świetlica „Kolorowe Kredki”

III nagroda

Robert Sokołowski i Anna Sokołowska

 

Dorośli

I nagroda

Stefania Prusaczyk

II nagroda

Michalina Dębowska

II nagroda

Bożena Ropiak

III nagroda

Marta Krukowska

Wyróżnienie

Genowefa Staśkiewicz

Wyróżnienie

Magdalena Lemańska

 

W kategoriach konkursowych wzięło udział 106 osób w tym: palma kurpiowska: 84 osób, pisanka kurpiowska: 22 osób. Ze względu na wysoki poziom prac zgłoszonych do konkursu wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Komisja wyraża podziękowanie Organizatorom konkursu „Palma i Pisanka Kurpiowska 2021”, za staranne przygotowanie i sprawne przeprowadzenie konkursu z nadzieją na jego kontynuowanie.

 

 

 

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod hasłem „ZAUŁKI MYSZYŃCA W OBIEKTYWIE”, zwanego dalej „konkursem” jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu, zwane dalej „Organizatorem”.

2. Celem konkursu jest:

- zarejestrowanie uroków Miasta i Gminy Myszyniec, jego przyrody i architektury, a także ludzi (jako społeczeństwa) i ich działania,

- uwrażliwienie społeczności lokalnej na piękno przyrody i architektury, a także zachęcenie do poznawania okolicznych terenów,

- odkrywanie miejsc cennych i atrakcyjnych w Mieście i Gminie Myszyniec,

- wyłonienie fotografii najlepiej odzwierciedlających piękno Miasta i Gminy Myszyniec (krajobraz, architektura) w sposób promujący walory architektoniczne i przyrodnicze Miasta
i Gminy Myszyniec.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Dzieci i młodzież od 7 do 18 lat oraz Dorośli od 18 lat.

5. Regulamin konkursu dostępny będzie przez cały czas jego trwania na stronie Organizatora.

6. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod nr tel. 29 77 21 363 bądź pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież i dorośli, zarówno profesjonaliści jak
i amatorzy z terenu Gminy Myszyniec.

2. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia wraz z materiałami konkursowymi powinny złożyć zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział w konkursie.

3. Fotografie zgłoszone do konkursu muszą zostać zrobione wyłącznie na terenie Miasta
i Gminy Myszyniec, w 2020 roku.

4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej.

5. Fotografia zgłaszane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

6. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

7. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez:

a) złożenie prac konkursowych w siedzibie Organizatora, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, pendrive) z dopiskiem „ZAUŁKI MYSZYŃCA W OBIEKTYWIE – IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA” oraz wypełnioną kartą zgłoszenia.

b) złożenie prac konkursowych w formie elektronicznej poprzez przesłanie pliku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w wiadomości „ZAUŁKI MYSZYŃCA
W OBIEKTYWIE – IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA”
z wypełnioną i zeskanowaną kartą zgłoszenia.

2. Wraz z pracami konkursowymi uczestnik składa Kartę Zgłoszenia Uczestnika konkursu fotograficznego.

Wzór karty zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców/opiekuna prawnego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu konkursu.

III. Opis fotografii

1. Fotografia musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 10MB.
W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres Organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości.

2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie powinny posiadać znamion ingerencji elektronicznej programów graficznych. Obróbka fotografii może ograniczać się jedynie do rozjaśniania, zmian kontrastu i redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne i powodować będą dyskwalifikację pracy.

3. Fotografie niespełniające wymagań konkursowych zostaną zdyskwalifikowane.

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 fotografii.

5. Udział w konkursie wezmą osoby, które od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 29 listopada 2020 roku złożą swoje prace konkursowe wraz z wymaganymi danymi.

6. W trakcie nadsyłania prac konkursowych Organizator może wezwać uczestnika konkursu do uzupełnienia danych w zgłoszeniach lub w materiałach przesłanych na konkurs. Dane uczestników konkursu mogą być uzupełnianie do dnia składania zgłoszeń konkursowych.
W przypadku nie uzupełnienia danych w zgłoszeniach lub materiałach konkursowych w ww. terminie prace uczestnika konkursu zostaną odrzucone.

IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatora. 2. Spośród nadesłanych fotografii Komisja konkursowa wybierze trzy fotografie, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w kategoriach: dzieci i młodzież od 7 do 18 lat oraz dorośli od 18 lat.

3. Komisja konkursowa może wybierać w poszczególnych kategoriach również fotografie wyróżnione. Decyzja o ilości prac wyróżnionych należy do Komisji konkursowej.

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu i nie podlegają odwołaniu.

5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
i mediach społecznościowych Organizatora.

V. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są nagrody finansowe, których fundatorem jest Organizator.

2. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent rzeczowy.

3. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz nagrodzenie zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy „ZAUŁKI MYSZYŃCA W OBIEKTYWIE” zorganizowanej przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zaprezentowania również innych, wybranych przez siebie prac spośród prac nienagrodzonych.

4. Odbiór nagród zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez zwycięzców (opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich).

VI. Postanowienia końcowe

1. Prace nadesłane w konkursie przechodzą na własność Organizatora konkursu.     

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii
w wystawie konkursowej oraz z udzieleniem Organizatorowi majątkowych praw autorskich do fotografii i niekonsultowane eksponowanie oraz na ich bezpłatne wykorzystywanie
w celach promocyjnych na zasadach określonych w niniejszym punkcie, tj. udzielenie licencji. Zgoda na korzystanie z fotografii obejmuje następujące pola eksploatacji: prasę, radio, rozpowszechnianie w sieci Internet w tym na stronach Organizatora, materiały drukowane w tym Biuletyn Informacyjny Gminy Myszyniec i publikacje książkowe Organizatora) oraz wystawy, konferencje, targi i inne imprezy specjalne, skierowane do społeczeństwa oraz w celach promocji Miasta i Gminy Myszyniec. Upoważnienie do korzystania z fotografii na wszystkich wyżej wymienionych polach eksploatacji następuje nieodpłatnie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, wielorazowej reprodukcji nagrodzonych
i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem i promocją Miasta i Gminy Myszyniec.

4. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych
i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w powyższym zakresie. Fotografie przyrodnicze (fauny) muszą być wykonane w sposób uwzględniający zasady ochrony zwierząt wynikające
z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

5. Dokonując zgłoszenia prac do konkursu uczestnik, a w przypadku dzieci i młodzieży którzy nie ukończyli 18 lat rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb konkursu i jego promocji oraz późniejszych publikacji fotografii.

6. Ustalenia określone w niniejszym regulaminie uczestnik konkursu akceptuje przez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej na karcie zgłoszenia.

7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac z winy poczty elektronicznej lub nadawcy.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

10. Konkurs nie jest „grą hazardową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847).

11. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie na każdym etapie konkursu.

 

KARTA ZGŁOSZENIARegulamin konkursu

 

Palma i Pisanka Kurpiowska

Myszyniec 2021

 

 

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks.Władysława Skierkowskiego

ogłasza konkurs twórczości ludowej

 

PALMA i PISANKA KURPIOWSKA

Myszyniec 2021

 

 

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania dawnymi obrzędami i kurpiowską sztuką ludową.

REGULAMIN

 • W konkursie można składać palmy i pisanki wykonane indywidualnie lub zbiorowo,
 • Palmy mogą być wykonane z roślinności leśnej i innej nie podlegającej ochronie lub całkowicie z bibuły,
 • Przy ocenie palm będą brane pod uwagę technika wykonania (zgodna z tradycyjnymi wzorami kurpiowskimi), wielkość, różnorodność kwiatów,
 • Prace należy dostarczyć do RCKK do dnia 22 marca 2021 r. do godz. 14:00
 • Oceny dokona komisja powołana przez organizatora
 • Każda praca powinna zawierać informację dotyczącą wykonawcy tj.: imię i nazwisko, klasę i wiek wykonawcy.

Ogłoszenie wyników 23 marca 2021 r.
Wystawa po konkursowa w dniach 22-29 marca  w Sali Wystaw na Dworcu Autobusowym

Konkurs przeznaczony dla dzieci, młodzież i osób dorosłych!

XIV KONKURS LUDOWEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
I ŻOŁNIERSKIEJ

Sala widowiskowa RCKK
11 listopada 2020

Cele Konkursu:

 • Ocalenie od zapomnienia kurpiowskiej pieśni patriotycznej i żołnierskiej,
 • Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup wokalnych Kurpiowskiej Puszczy Zielonej,
 • Integracja i promocja artystów ludowych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.

Kategorie:

v  Grupy śpiewacze:

 • dzieci i młodzież do lat 16
 • młodzież i dorośli od 17 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (po 2 zwrotki)

v  Soliści śpiewacy :

 • dzieci i młodzież do lat 16
 • młodzież i dorośli od 17 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (po 2 zwrotki)      

Dopuszcza się udział solistów w grupie śpiewaczej

Oceny i Nagrody:

 1. Komisja oceniać będzie:
 • dobór repertuaru
 • kompletność stroju kurpiowskiego  
 1. Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach
  i odpowiadającym im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III  
 2. Jury może przyznać wyróżnienie.
 3. Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc
 4. Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z Konkursu
 5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu
 6. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest wypełnienie i czytelny podpis karty zgłoszeń, którą należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu Pl. Wolności 58

w terminie do 4 listopada 2020

W przypadku niedostarczenia karty zgłoszeń w terminie osoba może otrzymać najwyżej wyróżnienie!

Konkurs odbędzie się 11 listopada 2020 roku
o godzinie 14:00
w Dzwonnicy Myszynieckiej

Zgłoszenie do udziału w XIV Konkursie Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej oznacza zgodę uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach związanych z organizacją, przebiegiem konkursu oraz w celach promocyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

Karta zgłoszenia