Drodzy! Mamy wyniki I Edycji Online Festiwalu Piosenki Dziecięcej! Gratulujemy zwyciężczyniom! 

Laureatki oraz wszystkie pozostałe wokalistki zapraszamy po odbiór nagród, oczywiście ze swoimi opiekunami.;

Do zobaczenia!!

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach XXXI Jarmarku Kurpiowskiego
ogłasza

Konkurs twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży

z Gminy Myszyniec „Ocalić od zapomnienia”

Konkurs odbędzie się 6 kwietnia 2020 r. w godzinach

10:00-13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Myszyńcu

Cele Konkursu:

 • Podtrzymanie tradycyjnej sztuki ludowej,
 • Popularyzację rękodzieła ludowego wśród dzieci
  i młodzieży,
 • Wyłonienie młodych twórców ludowych.

Dziedziny obejmujące konkurs:

 • Wycinanka - leluja
 • Ciasto obrzędowe - byśki, nowe latko,
 • Haft,
 • Kwiaty,
 • Wiedza o Kurpiach.

Kategoria wiekowa:

 • Szkoła Podstawowa kl. 0-III
 • Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII

Prace konkursowe w całości będą wykonywane w trakcie trzygodzinnych warsztatów.

Przygotowanie do konkursu:

 • Wycinanka – organizatorzy konkursu zapewniają papier przeznaczony do wykonania wycinanek (2 szt. na jednego uczestnika). Każdy uczestnik we własnym zakresie przynosi nożyczki.
 • Ciasto obrzędowe – uczestnicy we własnym zakresie przygotowują ciasto przed konkursem, z którego będą wykonywane byśki i nowe latka.
 • Haft – każdy uczestnik otrzyma płótno z wyrysowanym kwiatem i nici (mulina), we własnym zakresie przynosi igłę.
 • Kwiaty – organizatorzy zapewniają bibułę marszczoną. Każdy uczestnik we własnym zakresie zabiera nożyczki, drut i inne elementy potrzebne do wykonania kwiatów.
 • Wiedza o Kurpiach

- każdą szkoła wystawia dwóch reprezentantów, tworząc drużynę bez podziału na kategorie wiekowe. Każda
z drużyn będzie losowała zestaw pytań przygotowany przez organizatora,

- konkurs wiedzy o Kurpiach obejmuje następującą tematykę: historia Kurpi, architektura kurpiowska, sprzęty rolnicze i użytkowe stosowane na Kurpiach, stroje ludowego, gwara kurpiowska, zwyczaje i obrzędy, tradycje i taniec kurpiowski,

- każda z drużyn odpowiada ustnie na wylosowane pytania,

- odpowiedzi będą ocenianie przez komisję powołaną przez organizatora

- w przypadku takiej samej liczby punktów komisja ma prawo do zadania dodatkowych pytań.

Inne postanowienia:

 • Organizatorzy zapewniają warunki i miejsce.
 • Prace pozostawione do oceny komisji powinny być skończone oraz opisane (imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, którą reprezentuje).
 • Wzornictwo i technika wykonania zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.
 • Organizatorzy zobowiązują się do powołania rzetelnej komisji oceniającej pracę.
 • Komisja dokona oceny prac w każdej kategorii i przydzieli miejsca od 1-3.
 • Komisja może nie przyznawać wszystkich miejsc
  w kategorii lub przyznać wyróżnienia.
 • Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z konkursu.

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy nadesłać do
30 marca 2020 r.

na adres RCKK w Myszyńcu. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nagrody zostaną wręczane w dniu 17.05.2020 r. podczas XXXI Jarmarku Kurpiowskiego w Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu ul. Dzieci Polskich 2.

 

Karta zgłoszenia

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy animator kultury

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- animator kultury

 

1. Wymagania formalne/niezbędne

- wykształcenie wyższe (min. licencjat),

- biegła znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie.

2. Wymagania dodatkowe

- umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym diagnozowania potrzeb,

- umiejętność prowadzenia działań animacyjnych,

- umiejętność obsługi komputera, znajomość podstawowych programów oraz swobodne poruszanie się w środowisku internetowym,

- dyspozycyjność,

- dobra organizacja pracy,

- staranność i sumienność,

- wysoka kultura osobista,

- samodzielność w wykonywanych działaniach,

- umiejętność pracy w zespole,

- mile widziany kurs wychowawcy kolonijnego,

- mile widziany kurs przewodnika turystycznego,

- mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

3. Zakres obowiązków

- organizacja zajęć i warsztatów charakterystycznych dla dziedzictwa kulturowego
Gminy Myszyniec i historycznego regionu Kurpi, zarówno skierowanych dla lokalnej społeczności, jak i turystów i osób przyjezdnych przewidziane do realizacji w Dzwonnicy
w ramach Projektów: „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII – wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie – multimedia i  „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII – wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego”.

- prowadzenie korespondencji oraz tłumaczenie pism i dokumentów w języku angielskim
w ramach projektu
Rozwój współpracy polsko-ukraińskiej w oparciu o dziedzictwo kulturowe”,

- organizacja imprez kulturalnych i innych przedsięwzięć będących odpowiedzią
na zapotrzebowanie społeczności lokalnej, adresowanych do wszystkich grup wiekowych,

- współpraca ze środowiskiem lokalnym odpowiednimi instytucjami i organizacjami,

- inicjowanie nowych form działalności, w tym takich, które będą źródłem dochodów,

- pomoc w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej prowadzonych zajęć i warsztatów
w Dzwonnicy,

- pomoc w organizacji imprez realizowanych przez RCKK oraz wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora RCKK,

4. Warunki pracy i płacy

- płaca zasadnicza według Regulaminu Wynagradzania w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.

- praca w równoważnym systemie czasu pracy w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

5. Wymagane dokumenty:

- CV wraz z podpisanym niniejszym oświadczeniem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO.

- list motywacyjny

6. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy:

- złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07 – 430 Myszyniec

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – animator kultury

Termin składania ofert upływa w dniu 10 marca 2020r. godz.15.00

Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie
lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

7. Ilość etatów

Umowa o pracę – 1 etatu

8. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi wymagania formalne/niezbędne.

28.02.2020

Dyrektor RCKK w Myszyńcu – Zdzisław Ścibek

 

 

 

Przed wysłaniem zgłoszenia proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07 – 430 Myszyniec:

1. jest administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników RCKK na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,

5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami,

6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez RCKK Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,

8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w RCKK

9. zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane,

Przeczytałem powyższe informacje i zgadzam się z ich zapisem.

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO)

Regulamin konkursu

Palma i Pisanka Kurpiowska

Myszyniec 2020

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks.Władysława Skierkowskiego

ogłasza konkurs twórczości ludowej

 

PALMA i PISANKA KURPIOWSKA

Myszyniec 2020

 

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania dawnymi obrzędami i kurpiowską sztuką ludową

REGULAMIN

 • W konkursie mogą wziąć udział palmy i pisanki wykonane indywidualnie lub zbiorowo,
 • Palmy mogą być wykonane z roślinności leśnej i innej nie podlegającej ochronie lub całkowicie z bibuły,
 • Przy ocenie palm będą brane pod uwagę technika wykonania (zgodna z tradycyjnymi wzorami kurpiowskimi), wielkość, różnorodność kwiatów,
 • Prace należy dostarczyć do RCKK do dnia 26 marca 2020 r. do godz. 14:00
 • Oceny dokona komisja powołana przez organizatora
 • Każda praca powinna zawierać informację dotyczącą wykonawcy tj.: imię i nazwisko, klasę i wiek wykonawcy.

Ogłoszenie wyników 27 marca 2020 r.
Wystawa po konkursowa w dniach 30 marca-3 kwietnia w Sali Wystaw na Dworcu Autobusowym.

Konkurs przeznaczony dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych!

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej”

Myszyniec, 06.08.2019 r.

Komisja w składzie:

Przewodniczący: - Adam Bakuła - etnograf

Członkowie:      - Cecylia Bazydło – Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca

                             - Ewelina Pawłowska - plastyk

w dniu 6 sierpnia 2019 r. oceniła prace zgłoszone na Konkurs „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej” zorganizowanego w ramach 42. Miodobrania Kurpiowskiego.

Komisja przyznała następujące nagrody:

 

Rzeźba

I nagroda

Piotr Bacławski

II nagroda

Kamil Bacławski

III nagroda

Stanisław Bacławski

 

Plecionkarstwo

I nagroda

Wiesław Kuskowski

II nagroda

Kazimierz Szypulski

III nagroda

Eugeniusz Zalewski

 

Haft

I nagroda

Anna Pietrzak

II nagroda

Dorota Tymińska

III nagroda

Krystyna Świder

Wyróżnienie

Stefania Prusaczyk

 

 

Koronka

I nagroda

Jadwiga Niedźwiedzka

II nagroda

Marianna Pokora

II nagroda

Anna Pietrzak

III nagroda

Anna Ogniewska

III nagroda

Weronika Zyśk

 

 

Kwiaty

I nagroda

Marta Krukowska

II nagroda

Justyna Ceberek

III nagroda

Stanisław Ropiak

 

 

Kierce

I nagroda

Genowefa Pabich

II nagroda

Jadwiga Niedźwiedzka

III nagroda

Dorota Tymińska

 

 

Wycinanka

I nagroda

Czesława Kaczyńska

II nagroda

Apolonia Nowak

III nagroda

Czesława Marchewka

 

 

Pieczywo obrzędowe

I nagroda

Stanisław Ropiak

II nagroda

Grażyna Pawelczyk

III nagroda

Genowefa Staśkiewicz

 

Tkactwo

I nagroda

Halina Pajka

II nagroda

Franciszka Biedka

III nagroda

Maria Kurzyńska

 

Z tradycją w nowoczesność

I nagroda

Marianna Pokora

II nagroda

Grażyna Dziekońska

III nagroda

Teresa Szczęsna

Wyróżnienie

Gabriela Kaczmarczyk